Konvertere eksisterende oljekjel til bioolje

Hensikt

Gjenbruk av eksisterende oljekjel og oljetank og samtidig sørge for at boligen har et bærekraftig, miljøvennlig og fremtidsrettet oppvarmingssystem.

Kostnadsestimat

eksempelhuset koster det 25.000–30.000 kroner å erstatte en oljekjel med en pelletsbrenner.

Prisene baseres på tall fra Enova, men vil avhenge både av hvilken type kjel og hvilken tilstand oljekjelen er i.

Energiforbruk

  • Oljekjel og biokjel har samme systemvirkningsgrad.

Hvorfor nå?

Enova gir støtte til bytte av oljekjel til biokjel i 2018. Støtten halveres i 2019.

Viktig å huske

Å konvertere eksisterende fyrkjel og oljetank til bioolje er et billig tiltak, hvor kunden gjenbruker det meste av utstyr. Bioolje vil gi samme varme som vanlig olje, og ikke gi store forskjeller i drift og vedlikehold av anlegget. Bioolje er litt billigere enn vanlig olje, og vil dermed gi lavere drivstoffkostnader.
Viktig informasjon til håndverker: 
Sjekk frekvens og stabilitet på leveranse av bioolje i nærområdet. En grundig tilstandssjekk av nedgravd oljetank er viktig for å unngå fremtidige lekkasjer. Ytterligere må kunden påregne vasking av eksisterende tank hvis den skal gjenbrukes.

Utførelse av tiltaket

Enkelte biooljevarianter bør ikke lagres lengre enn 12 måneder. Det betyr at størrelse på oljetank, eller hvor mye olje som fylles på eksisterende tank, bør velges med omhu slik at mesteparten av oljen brukes opp i en vanlig fyringssesong. Tanker til bioolje må være tilpasset den biooljekvaliteten som er tenkt brukt. Legg spesielt merke til behov for sirkulasjon og varming av enkelte kvaliteter.

Muligheter og prinsipper

Eksisterende system for vannbåren varme kan som regel gjenbrukes. Det vil være fornuftig å påse at det er termostat i alle rom for individuell styring. Det er viktig å sjekke at termostatene fungerer slik de skal. Det bør vurderes om du kan utvide det vannbårne anlegget til å omfatte rom som tidligere ikke har hatt annen oppvarming. Det bør også vurderes om fyrkjelen kan dekke varmt tappevann.

En korrekt dimensjonert rentbrennende biokjel vil kunne redusere miljøbelastningen fra en bolig med opp til 50 %.

Oppdatert 14.10.2015

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *